Pagtulong sa Iyong Sarili

Pagtulong sa Iyong Sarili

Protektahan ang pera mo at kabuhayan.
Alamin kung ano ang kinakaharap mo.
Pangalagaan ang iyong kalusugang pisikal at emosyonal.
Maglaan ka ng oras para sa sarili mo.

Protektahan ang iyong pera at kabuhayan

 • Pumunta sa iyong mga tagapayong pinansiyal (mga bangko, account para sa pagreretiro, atbp.) para makasigurong may kontrol ka sa pera mo at sa iba mo pang kabuhayan na maaari mong makontrol.
 • Nasa sa iyo kung gusto mo o ayaw mong sabihin sa iyong tagapayong pinansiyal (    financial advisors) ang tungkol sa problemang pagsusugal sa iyong pamilya. May mga pagkakataong hindi makabubuti para sa iyo ang pagsisiwalat ng problemang ito.
 • Huwag mong pabayaang magkaroon ng hindi naman kailangang access sa cash o credit na nakokontrol mo naman ang nagsusugal, o kunin ang kooperasyon niya para tumulong sa pagkontrol ng pera.
 • Maglaan ka ng badyet na magbibigay sa pamilya ng perang magagasta nguni’t hindi makakakuha ng perang panggasta para sa mga pangunahing pangangailangan .
 • Huwag akuin ang utang ng nagsusugal.
 • Makipag-usap sa mga eksperto ukol  sa mga bagay na pinansiyal para malaman kung ano ang mga karapatan mo (rights) na may kinalaman sa utang ng ibang tao at humingi ng payong propesyonal tungkol sa pananalapi mo o finances.
 • Huwag kang pumirma ng kahit anong hindi mo naiintindihan kung hindi ipinayo  ng isang propesyonal.

Alamin kung ano ang kinakaharap mo.

 • Mas matutulungan mo ang sarili mo at ang problemang manunugal kung lilikom ka ng maraming impormasyon tungkol sa problema.
 • Ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman ay makakatulong sa iyo sa paghahanda sa mga isyu sa hinaharap kaya maaaring makabawas ito sa tindi ng epekto ng problemang pagsusugal sa iyo at sa pamilya mo.

Pangalagaan ang iyong kalusugang pisikal at emosyonal

 • Huwag pabayaang sisihin ka o saktan ng nagsusugal. Ang pang-aabusong pisikal, emosyonal o pinansiyal ay hindi dapat tanggapin kahit kailan o sa kahit anong situasyon. Tandaan na sa isang situasyon sa problemang pagsusugal, ang mga miembro ng pamilya ay nakakaranas ng matinding stress, pag-aalala at iba pang mga problema. Tandaang hindi mo kasalanan na nakakaramdam ka ng galit, ng pakiramdam na ipinagkanulo ka o mag-alala kang walang katiyakan ang hinaharap, kaya kailangang kumilos ka para protektahan ang sarili at ang pamilya mo.
 • Hindi naiiba sa mga miembro ng pamilya ng isang problemang manunugal na ang pakiramdam ay nakahiwalay sila sa ibang tao o magdalang-hiya tungkol sa situasyon. May stigmang panlipunan pa rin ang problemang pagsusugal, at ito ang nakakapigil sa mga tao para humingi ng tulong na kailangan nila para sa epektibong paglutas ng kanilang mga problema.
 • Tandaan mong ang iyong mabuting kalagayan ay kasinghalaga rin ng sa iba pang mga miembro ng pamilya mo. Ang iyong kaligtasan ang pinakamahalaga, kaya gawin mo ang nararapat para maging ligtas. Sa mga grabeng situasyon, ang ibig sabihin nito ay pagtawag ng pulis o paghanap ng ibang matitirahan.

Maglaan ka ng oras para sa sarili mo.

 • Baka masiyadong nakatuon ang pansin mo sa problema ng nagsusugal at ang  tindi ng epekto nito sa iyo at sa pamilya mo, kaya malaki ang sama ng loob mo at galit. Importanteng alisin mo sa isip ang problemang ito paminsan-minsan para magkaroon ka ng oras na masaya ka at walang stress.
 • Maglaan ng oras para sumama sa mga activities o gawaing gustung-gusto mong gawin at sumama ka sa mga kaibigan mo. Sa gayon, mabibigayan ka ng break o pahinga sa problema, na kailangan mo para lalong maharap mo ang problema.
 • Ano mang oras na maramdaman mong nahihirapan ka sa pagharap sa situasyon, maaaring ipasiya mong humingi ng tulong na propesyonal.