Mga Links sa Sites na May mga Resources sa Pagsusugal/ Problemang Pagsusugal

Mga Links sa Sites na May mga Resources sa Pagsusugal/ Problemang Pagsusugal

Canada

Manitoba

www.afm.mb.ca (Toll- free, ang Gambling Helpline ay nagbibigay ng mga impormasyon, suporta at mga serbisyong referral sa buong probinsiya. Mayroong libreng online na mga serbisyo sa interpretasyon ng 150 lengguahe at dialekto ang Helpline).

British Columbia

www.bcresponsiblegambling.ca

www.richmondaddictions.ca (Nagbibigay ng counselling sa pagsusugal, alkohol/droga, sa wikang Chinese at iba pang mga lengguahe.)

Alberta

www.aadac.com (May toll-free, buong probinsiyang 24 na oras na pagbibigay ng impormasyon, suporta at referral na serbisyo sa telepono.)

Saskatchewan

www.health.gov.sk.ca/problem-gambling (May toll-free, buong probinsiyang pagbibigay ng impormasyon at referral na serbisyo sa telepono.)

Ontario

www.problemgambling.ca (May toll-free, buong probinsiyang helpline sa pagsusugal. Nagbibigay rin ng mga isinaling resources para sa mga propesyonal na manunugal sa English, Cambodian, Chinese, Dari, Greek, Hindi, Korean, Macedonian, Pashto, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Somali, Spanish, Tagalog, Tamil, Ukrainian, Urdu at Vietnamese.)

www.gamb-ling.com (May mga impormasyon sa pagsusugal sa mga wikang Hindi, Portuguese, Arabic, English, Chinese, Farsi, Italian, Russian, Somali, Spanish at Urdu.)

Quebec

www.jeu-aidereference.qc.ca (Nagbibigay na buong probinsiyang 24/ 7 impormasyon sa telepono at mga referral na serbisyo tungkol sa problemang pagsusugal.)

Newfoundland and Labrador

www.health.gov.nl.ca ( Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa local addiction.)

Nova Scotia

www.gov.ns.ca/hpp/gambling/index.asp ( May helpline sa pagsusugal at mga impormasyon tungkol sa pagsusugal/ mga isyu ng problemang pagsusugal.)

Prince Edward Island

www.gov.pe.ca ( Nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga local na serbisyong may kinalaman sa problemang pagsusugal.)

United States

Image www.ncp.gambling.org (National Council on Problem Gambling- may pambansang helpline network sa problemang pagsusugal.)

Mga Organisasyon Para Tumulong sa Sarili

www.gamblersanonymous.org/ (Gamblers Anonymous- may online na pandaigdig na direktoryo ng mga miting sa iba’t ibang bansa.)

www.gam-anon.org/ (Gam-Anon -nagbibigay ng isang direktoryo ng mga miting sa US at Canada.)

Mga Links o Ugnay sa mga Sites na May mga Kaugnay na Resources sa Iba’t Ibang Lengguahe, sa Kalusugan o Addiction

www.mhcs.health.new.gov.au/mhcs/languages.html (may malawak na mga kaugnay na paksa tungkol sa kalusugan sa 60 lengguahe)

Ang Subtance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) ay nagbibigay ng What is Substance Abuse Treatment? A Booklet for Families o isang booklet para sa mga pamilya tungkol sa paggamot ng abuso sa paggamit ng droga.

(resource ng SAMHSA, available sa wikang Ingles)

(resource ng SAMHSA, available sa wikang Chinese)

(resource ng SAMHSA, available sa wikang Korean)

(resource ng SAMHSA, available sa wikang Vietnamese)