Balik-Pasok sa Casino Workshop

Balik-Pasok sa Casino Workshop

Para sa mga Patron o Tagatangkilik ng Casino

ImagePara sa 2008: Enero 17, Pebrero 21, Marso 13, Abril 17, Mayo 15, Hunyo 19, Hulyo 17, Agosto 14, Setyembre 18, Oktubre 16, Nobiyembre 13 at Disyembre 11.

 

Balik-Pasok sa Casino Workshop

Layunin ng Workshop

Ang workshop na ito ay nagbibigay ng mga kaalamang impormasyon sa mga taong sumali sa dalawang-taong  ” sariling kusang di-pagpasok” ( self-exclusion) sa dalawang casino sa Winnipeg. Ang kursong ito ay itinakda ng Manitoba Lotteries Corporation na kunin ng mga may nais na  magbalik-pasok pag tapos na ang  kanilang panahon ng kusang di-pagpasok sa casino.
Para Kangino Ito

Para sa mga taong boluntaryong sumali sa ” sariling kusang di- pagpasok sa casino ” na gusto nang magbalik-casino.

Ano ang Workshop na Ito

Ang mga layunin ng training na ito ay para tulungan ang mga nagpapartisipa na:

  • maunawaan kung ano talaga ang nangyayari pag nagsusugal o how gambling works, kasama na ang mga konsepto ng house advantage o lamang ng bangka, walang katiyakang mga resulta ng laro  o randomness at  ang patuloy na pagtigil at pag-uumpisa muli na magsugal o intermittent reinforcement.
  • maunawaan ang pagkakaiba ng mga gawi ng pagsusugal na mababa o malaki ang peligrong maging problemang pagsusugal.
  • matukoy ang mga pamahiin at mga maling paniniwala na pinag-uumpisahan ng problemang pagsusugal.
  • balik-aralan ang mga nakaraan at kasalukuyang mga motibasyon, intensiyon at desisyon tungkol sa pagsusugal at sariling kusang di-pagpasok sa casino.
  • luminang o gumawa ng personal na plano ng gagawin.
  • alamin ang mga resources sa Manitoba na tumutulong sa mga problemang manunugal.

Tuition o Bayad

Wala

Para Magparehistro

Mangyaring kontakin ang AFM Gambling Services sa Winnipeg sa 1-800-463-1554 sa pagitan ng 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon Lunes hanggang Biyernes ( Maliban kung holidays ).