Ang Mga Alalahanin Ng Isang Asawa

Ang Mga Alalahanin Ng Isang Asawa

Si Paul ay nagiging mahirap intindihin at ang asawa niya, si Lynne, ay nagsususpetsang ang mga kilos nito ay may kinalaman sa pagsusugal. Halimbawa, napansin ni Lynne na mas madalas na umaalis ng bahay si Paul at pag nasa bahay naman ay laging pagod, mainit ang ulo at kumibo-dili.  Ang pakiramdam ni Lynne ay nag-iisa siyang magulang sa kanilang mga anak.Noon pa man ay mahilig magsugal si Paul nguni’t lagi niyang ikinukuwento kay Lynne pag natatalo siya o nananalo.  May ilang taon na ang nakalilipas, pagkasilang  ng  pangalawa nilang anak, sinabi ni Lynne kay Paul na nag-aalala siyang baka ang libangan nitong pagsusugal ay hindi na nila makaya.Sinabi ni Paul kay Lynne na walang dapat ipag-alala ang asawa dahil kontrolado ang ginagasta niya pag nagsusugal siya.

Ngayon, hindi alam ni Lynne kung ano ang iisipin pagka’t sa tingin niya ay ipinaglilihim ni Paul sa kaniya ang tungkol sa pagsusugal nito. Pag umuuwi itong huli ng maraming oras sa hapunan, ang hinala ni Lynne ay dumaraan ito sa casino nguni’t ang ikinakatuwiran sa kaniya ay ginagabi umano sa trabaho. Madalas ay iniisip ni Lynne kung magkano at gaanong katagal ang oras na ginugugol ni Paul sa pagsusugal. Pag nagtanong siya ay nagagalit si Paul at iniiwasang magbigay ng sagot.

Gustong paniwalaan ni Lynne ang mga sinasabi ni Paul na maayos ang lahat at kontrolado nito ang kanilang situasyong pinansiyal, nguni’t ng nakaraang taon ay si Lynne ang umako ng maraming gastusin ng pamilya. Laging maraming dahilan si Paul kung bakit nagigipit itong lagi sa pera at sinisikap nman ni Lynne na unawain ang asawa. Nguni’t naging napakamalihim na ni Paul tungkol sa pera sa bangko kaya salita lamang nito ang maaaring asahan ni Lynne. Kailan lamang, gumamit ng credit si Lynne at nangutang sa mga miembro ng pamilya niya para mabayaran ang mga huling bills na hindi nabayaran ni Paul. Hindi sinasabi ni Lynne sa ibang tao na sa pakiramdam niya ay naging isa nang malaking problema ang pagsusugal ni Paul.

Hindi mapagkatulog si Lynne sa gabi dahil sa pag-iisip sa kanilang situasyong pinansiyal at sa pagiging pabaya sa kabuhayan ni Paul. Pag pagod na siya at nag-aalala kung saan naroon si Paul sa gabi, sinisikap niyang arugain ang maliliit nilang mga anak. Madalas na ngayong pinapapanood niya ang mga anak ng telebisyon para malibang. Pagkatapos ay nahihiya siya sa sarili dahil bihira na siyang makipaglaro sa mga ito di tulad ng dati. Walang mapagsabihan si Lynne ng  mga bagay na bumabagabag sa kaniya. Iniisip niya kung dapat ay kausapin na niya ang kapartner sa negosyo ni Paul at alamin kung totoo ang mga dahilan nitong madalas na pag-oovertime at kung bakit paliit nang paliit ang uwing suweldo nito. Kung minsan, naiisip niyang tumawag sa isang Helpline na nakita niya kung saan nguni’t hindi naman siya sigurado kung ang stress niya ay may kinalaman sa pagsusugal.

Kapag napaugnay ang mga emosyon natin sa isang situasyon, kung minsan ay mahirap gumawa ng malinaw na paghatol at pagpapasiya. Maaaring hindi nakikita ni Lynne na nag-iisa siya sa gitna ng kaniyang mga alalahanin dahil pinili niyang huwag  makipag-usap kahit kangino. Habang lumalaki ang mga paghihinala niya na kung minsan ay nagsisinungaling sa kaniya si Paul, ay lalong nawawala ang pagtitiwala ni Lynn sa asawa.  Ang matinding paghihirap ng loob niya ay madaragdagan habang patuloy ang stress sa kanilang kalagayang  pinansiyal sa kabila ng pagsasabi ni Paul na maayos ang lahat. Lalong dadami ang mga responsibilidad ni Lynne habang lalong hindi na niya maaasahan si Paul at lillikha ito ng mga stress na emosyonal at pisikal para kay Lynne. Nagsisimula nang mag-isip si Lynne na harapin ang mga problemang bumabagabag sa loob niya tungkol sa pagsusugal ni Paul ngayong nakikita niyang dahil sa mga nangyayari ay naaapektuhan pati ang pagiging magulang niya sa kaniyang mga anak.