AFM Gambling Helpline

AFM Gambling Helpline

Ang linya ng teleponong ito ay magagamit 24 na oras, 7 araw sa isang linggo, na may kasamang serbisyo sa interpretasyon ng 150 lengguahe at dialekto. Ito’y nagbibigay ng impormasyon at mga serbisyong referral o pagdidirekta ng tumatawag sa mga  ibang resources na kailangan nito. Ang mga serbisyo ay libre at confidential.1-800-463-1554 (toll free sa Manitoba)