Tài Liệu Giáo Dục Để Tải Xuống

Gambling Behaviour Self-study Workbook
Sách tự học dành cho những người muốn tự bỏ hẳn hoặc bớt lại việc cờ bạc ( chỉ có bằng tiếng Anh).

Preparing for Change
Sách cầm tay về vấn đề cờ bạc “Cờ Bạc Ngày Nay” (có ấn bản bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Hoa, Việt, Phi Luật Tân và tiếng Lào).

One Month At-a-Glance Log Sheet
Trang ghi chú giúp những người đánh bạc ghi lại số tiền họ bỏ ra cho việc cờ bạc (có ấn bản bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Hoa mới, Hoa cổ truyền và tiếng Phi Luật Tân.)

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ tư, 21 tháng năm, 2008) (Last updated ……)

Trở Lại Phần Trên