Các Nguồn Trợ Giúp Địa Phương Khác

Dịch Vụ Hướng Dẫn Tài Chính Cộng Đồng:

Đây là một cơ quan bất vụ lợi cung ứng sự hướng dẫn tài chính. Để biết thêm tin tức, xin gọi số (204) 989-1900 hoặc số 1-888-573-2383 nếu sống ngoài Winnipeg.

Gamblers Anonymous (GA)

GA là một nhóm tự giúp. Họ dùng chương trình 12 bước tiến lên để giúp đỡ những người muốn bỏ việc đánh bài. Để biết thêm tin tức về các thời điểm và địa điểm họp ở Winnipeg, xin liên lạc số (204) 582-4823. Để biết thêm tin tức về các thời điểm và địa điểm họp ở những nơi khác trong tỉnh bang Manitoba, xin gọi Đường Dây Trợ Giúp Cho Vấn Đề Cờ Bạc số 1-800-463-1554

Gam-Anon

Cũng là một nhóm tự giúp mang lại sự hỗ trợ cho người nhà hoặc bạn bè của những người đang có vấn đề với việc cờ bạc. Để biết thêm tin tức về những buổi họp mặt của nhóm, xin gọi đến Đường Dây Trợ Giúp Cho Vấn Đề Cờ Bạc số 1-800-463-1554

Manitoba Gaming Control (MGCC)

MGCC là một ủy ban độc lập được tạo nên để chỉnh đốn và kiểm soát các sinh hoạt cờ bạc ở Manitoba nhằm mục đích bảo đảm rằng mọi hình thức cờ bạc được quản lý một cách trung thực, toàn vẹn và nhắm lợi cho công chúng. Để biết thêm tin tức, xin gọi số (204) 954-9400 ở Winnipeg hoặc số điện thoại miễn phí trong tỉnh Manitoba 1-800-265-0363.

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ hai, 26 tháng năm, 2008) (Last updated ……)

Trở Lại Phần Trên