Tổn Thất Tài Chính Cho Việc Cờ Bạc Của Bạn Như Thế Nào ?

Image

Như chúng ta đã thấy, tính ngẫu nhiên và lợi thế nhà cái trong vấn đề cờ bạc qua thời gian giúp cho các sòng bài nắm chắc phần lời và người chơi sẽ thua. Qua trường hợp như vậy, ta có thể đặt một câu hỏi đúng là: “Tôi phải tốn bao nhiêu tiền cho việc chơi cờ bạc?” Coi lại phần tổn thất tài chính và thử bảng tính tổn thất tài chánh của việc đánh bạc và để thử ước lượng cái giá bạn phải trả cho việc cờ bạc trong vòng một tiếng, một tháng hoặc một năm. Bạn cũng có thể in ra và sử dụng bản sao tờ ghi chú theo dõi việc cờ bạc (gambling log sheet) để giúp bạn theo dõi được bạn đã bỏ ra bao nhiêu thời giờ và tiền bạc.

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ sáu, 9 tháng năm, 2008)

Trở Lại Phần Trên

Như chúng ta đã thấy, tính ngẫu nhiên và lợi thế nhà cái trong vấn đề cờ bạc qua thời gian giúp cho các sòng bài nắm chắc phần lời và người chơi sẽ thua. Qua trường hợp như vậy, ta có thể đặt một câu hỏi đúng là: “Tôi phải tốn bao nhiêu tiền cho việc chơi cờ bạc?” Coi lại phần  tổn thất tài chính và thử  bảng tính tổn thất tài chánh của việc đánh bạc và để thử ước lượng cái giá bạn phải trả cho việc cờ bạc trong vòng một tiếng, một tháng hoặc một năm. Bạn cũng có thể in ra và sử dụng bản sao  tờ ghi chú theo dõi việc cờ bạc (gambling log sheet) để giúp bạn theo dõi được bạn đã bỏ ra bao nhiêu thời giờ và tiền bạc.

Cho duø raèng baïn ñaùnh baïc ñeå mua vui hay vì lyù do naøo khaùc, ñieàu quan troïng laø baïn caàn phaûi bieát caùi giaù phaûi traû cho hình thöùc giaûi trí naøy laø bao nhieâu. Baïn coù theå nhìn xem caùi giaù phaûi traû cho vieäc côø baïc nhö caùch baïn nhìn ñeán caùi giaù phaûi traû cho nhöõng hình thöùc giaûi trí khaùc nhö ñi xem phim hoaëc ñi nghe nhaïc. Ñoái vôùi nhöõng hình thöùc giaûi trí naøy, coù theå baïn caàn phaûi coi giaù tröôùc roài môùi quyeát ñònh xem baïn coù boû tieàn ra cho nhöõng sinh hoaït naøy khoâng.

Baïn coù theå laøm gioáng nhö vaäy ñoái vôùi vieäc côø baïc baèng caùch duøng phaàn Baûng Tính Toån Thaát Cho Vieäc Ñaùnh Baïc trong trang web naøy cho 4 moân côø baïc khaùc nhau: maùy ñaùnh baïc ñieän töû (VLTs), maùy keùo (slots), ru leâ (roulette) vaø xì dzaùch (blackjack). Ñaây laø nhöõng caùch höôùng daãn toát ñeå aùp duïng vì chuùng xaùc ñònh möùc ñoä toån thaát taøi chaùnh qua moät thôøi gian daøi. Do tính ngaãu nhieân, lôïi theá nhaø caùi vaø nhöõng yeáu toá khaùc, baïn coù theå thua nhieàu trong moät laàn chôi vaø roài thænh thoaûng laïi thaéng trong laàn chôi khaùc. Tuy nhieân, baïn caøng chôi laâu thì soá tieàn baïn söû duïng laïi caøng tieán ñeán möùc trung bình laâu daøi ñöôïc trình baøy trong caùc baûng tính naøy.

Baïn haõy ñi ñeán phaàn Baûng Tính Toån Thaát Taøi Chaùnh Trung Bình Cho Vieäc Ñaùnh Baïc ñeå bieát raèng nhöõng moân chôi naøy seõ laøm baïn phaûi boû ra heát bao nhieâu tieàn.

Ñoà Thò Toån Thaát Taøi Chaùnh Cuûa Vieäc Côø Baïc

Moät khi baïn ñaõ thöû Baûng Tính Toån Thaát Taøi Chaùnh Trung Bình Cuûa Vieäc Ñaùnh Baïc(ôû treân), baïn seõ coù moät khaùi nieäm raèng nhöõng yeáu toá nhö: lôïi theá nhaø caùi, soá laàn baïn ñaët tieàn cho moãi phuùt, soá tieàn baïn ñaët moãi laàn, vaø toång soá tieàn baïn ñaët cho moãi moät tieáng ñoàng hoà ñeàu aûnh höôûng ñeán toån thaát taøi chaùnh cuûa vieäc ñaùnh baïc. Thay ñoåi moät trong nhöõng yeáu toá naøy seõ laøm cho möùc toån thaát taøi chaùnh cuûa baïn taêng leân hay giaûm ñi.

Ñoà thò beân döôùi seõ giuùp baïn so saùnh caùi toån thaát taøi chaùnh ñeå chôi nhöõng moân côø baïc saün coù khaùc nhau ôû Manitoba. (Ñoà thò coù tính phaàn lôïi theá nhaø caùi ñaõ ñöôïc aán ñònh taïi caùc soøng baøi ôû Winnipeg). Coät cuoái cuøng cho thaáy giaù trung bình phaûi traû cho moãi giôø. Baïn coù theå coi nhö soá tieàn naøy laø caùi giaù baïn phaûi traû cho söï giaûi trí maø caùc soøng baøi ñaõ mang ñeán cho baïn.

Toån thaát taøi chaùnh trung bình cho moãi giôø chôi ñöôïc tính nhö sau:

Toån thaát trung bình cho moãi giôø chôi = Lôïi theá nhaø caùi x Soá laàn ñaët trong moät tieáng x Soá tieàn ñaët

*Soá laàn ñaët trong moãi tieáng ñeå chôi maùy keùo hoaëc maùy ñaùnh côø baïc ñieän töû ñöôïc ño löôøng nhö sau: 12 laàn ñaët moãi phuùt töông ñöông 720 laàn ñaët moãi giôø hoaëc cöù 5 giaây ñaët moät laàn.

Neân nhôù raèng nhöõng toån thaát haøng giôø naøy naèm ôû nhöõng möùc trung bình sau khi chôi moät thôøi gian daøi. Trong khoaûng thôøi gian ngaén, baïn coù theå phaûi boû ra nhieàu hôn hoaëc ít hôn tuøy thuoäc vaøo tính ngaãu nhieân cuûa moân chôi. Cuõng vaäy, neáu baïn ñaët nhieàu hôn hoaëc chôi leï hôn, toån thaát baïn phaûi traû seõ naâng cao hôn.

Baïn coù theå in ñoà thò naøy ñeå deã daøng tham khaûo baèng caùch baám vaøo ñaây(Chæ coùÑoà Thò Toån Thaát Taøi Chaùnh Trung Bình Cuûa Vieäc Ñaùnh Baïc)

Söï hieåu bieát veà toån thaát taøi chaùnh trung bình cho moãi giôø chôi chæ laø moät yeáu toá trong vieäc ñaùnh baïc coù yù thöùc; coù raát nhieàu yeáu toá khaùc naèm trong phöông trình ñaùnh baïc coù yù thöùc goàm coù nguyeân nhaân cuûa vieäc côø baïc, kieán thöùc veà vieäc côø baïc tieán haønh ra sao vaø nhöõng yeáu toá lieàu lónh caù nhaân khaùc.

Ñoà Thò Toån Thaát Taøi Chaùnh Trung Bình Cuûa Vieäc Ñaùnh Baïc

Cost of Play Chart

 

Moân chôi

Lôïi theá nhaø caùi
*

Soá laàn ñaët moãi phuùt *

Soá tieàn ñaët

Toång soá $ ñaët moãi giôø

Toån thaát taøi chaùnh trung bình ngöôøi chôi phaûi boû ra cho moãi giôø

Caùc Loaïi Maùy Keùo
Tieàn caéc 1 xu (Pennies):
 • Ñaët 5
10.0%
12
$0.05
$36.00
$3.60
 • Ñaët 25
10.0%
12
$0.25
$180.00
$18.00
 • Ñaët 100
10.0%
12
$1.00
$720.00
$72.00
Tieàn caéc 5 xu (Nickels):

 • Ñaët 3
9.5%
12
$0.15
$108.00
$10.26
 • Ñaët 45
9.5%
12
$2.25
$1620.00
$153.90
Tieàn caéc 25 xu (Quarters):

 • Ñaët 1
7.0%
12
$0.25
$180.00
$12.60
 • Ñaët 3
7.0%
12
$0.75
$540.00
$37.80
Tieàn 1 ñoàng (Dollars):

 • Ñaët 1
5.5%
12
$1.00
$720.00
$39.60
 • Ñaët 3
5.5%
12
$3.00
$2160.00
$118.80
Video Keno

 • Ñaët tieàn caéc 5 xu
8%
9
$0.05
$27.00
$2.16
 • Ñaët 1 ñoàng
6.0%
9
$1.00
$540.00
$32.40
Caùc Loaïi Maùy Ñaùnh Côø Baïc Ñieän Töû – VLT’s  (Manitoba)

 • Tieàn ñaët toái thieåu – 5 xu
7.1%
12
$0.05
$36.00
$2.56
 • Tieàn ñaët toái thieåu –25 xu
7.1%
12
$.25
$180.00
$12.78
 • Tieàn ñaët toái ña – $1.25

 

7.1%

12

$1.25

$900.00

$ 63.90

Mini Baccarat
 • Nhaø caùi
1.06%
60
$10
$600
$6.36
 • Ngöôøi chôi
1.24%
60
$10
$600
$7.44
 • Hueà
14.36%
60
$5
$300
$43.08
Xì dzaùch (Blackjack) – 6 Boä baøi – Tieàn ñaët toái thieåu

 • Caùch chôi caên baûn
0.6%
80
$5
$400
$2.40
 • Trình ñoä chôi trung bình
2%
80
$5
$400
$8.00
 • Trình ñoä chôi keùm
3%
80
$5
$400
$12.00
 • Trình ñoä chôi khôø khaïo
6%
80
$5
$400
$24.00
Xì dzaùch (Blackjack) – 2 Boä baøi – Tieàn ñaët toái thieåu

 • Caùch chôi caên baûn
0.5%
80
$50
$4000
$20.00
 • Trình ñoä chôi trung bình
2%
80
$50
$4000
$80.00
 • Trình ñoä chôi keùm
3%
80
$50
$4000
$120.00
 • Trình ñoä chôi khôø khaïo
6%
80
$50
$4000
$240.00
Xì toá Texas Hold ‘em Bonus
 • Tieàn toå
2.04%
40
$5
$200
$4.08
 • Thöôûng
8.54%
40
$5
$200
$17.08
Moân Let it Ride
3.5%
45
$5
$225
$7.88
Ru leâ (Roulette)1 soá zero

 • Voøng trong Toái thieåu
2.7%
40
$1
$40
$1.08
 • Voøng trong Tieâu bieåu
2.7%
40
$20
$800
$21.60
 • Voøng ngoaøi Toái thieåu
2.7%
40
$5
$200
$5.40
Xì toá Caribbean (Caribbean Poker)

 • Tieàn toå
5.32%
45
$5
$225
$11.97
Xì toá Pai Gow (Pai Gow Poker)

 • Khoâng coù banking
2.54%
40
$10
$400
$10.16
 • Coù banking (caùch moät saáp baøi laïi coù – every other hand)
1.27%
40
$10
$400
$5.08
Gieo suùc saéc (Craps)

 • Pass
1.41%
40
$5
$200
$2.82
 • Don’t Pass
1.36%
40
$5
$200
$2.72
 • Coù theå ñaët tieàn cho nhöõng hình thöùc caù khaùc (Various other bets possible )
1.52% to 16.67%
40
$5
$200
$3.04 to $33.34

Trôû Laïi Phaàn Treân