Lớp Huấn Luyện Phòng Ngừa và Phục Hồi Vấn Nạn Cờ Bạc

Mục Đích của Lớp Huấn Luyện

Mục đích phục hồi của khóa học này nhằm cung ứng cho các tham dự viên kiến thức và khả năng cần thiết để làm việc một cách có hiệu quả trong lãnh vực vấn nạn cờ bạc. Khóa học bao gồm việc nhận ra, lựa lọc và định giá những người nghiện cờ bạc và gia đình họ cũng như đưa ra những phương cách thích hợp và hiệu quả cho việc phục hồi.

Mục đích phòng ngừa của khóa học này nhằm cung ứng cho các tham dự viên kiến thức và khả năng cần thiết để tạo nên và thi hành sự hiểu biết công cộng về vấn nạn cờ bạc và những cách thức phòng ngừa.

Lớp Huấn Luyện Này Dành Cho Ai

Khóa học này thích hợp cho những người chuyên nghiệp, phụ tá chuyên nghiệp và những người trợ giúp, đang làm việc với những người nghiện cờ bạc.

Nội Dung Của Lớp Huấn Luyện

Khóa học 60 tiếng này được chia thành hai giai đoạn, mỗi phần 30 tiếng. Mỗi giai đoạn thường kéo dài 4 ngày liền.

*Điều kiện tiên quyết: Tham dự viên cần phải hoàn tất giai đoạn đầu tiên trước khi tham dự giai đoạn thứ hai.

Học phí

Phải đóng

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ hai, 21 tháng tư, 2008) (last updated …………)

Trở Lại Phần Trên