Chương Trình Trợ Giúp Người Đánh Bạc Về Vấn Nạn Cờ Bạc Ơû Manitoba Dành Cho Nhân Viên Tại Các Địa Điểm Có Máy Đánh Bài Điện Tử (VLT).

Mục Đích của Chương Trình

Mang lại cho nhân viên tại các địa điểm có máy đánh bài điện tử những thông tin và năng khiếu cần thiết để giúp những người chơi đang gặp khó khăn với việc đánh bạc của họ.

Khóa Học Này Dành Cho Ai

Manitoba Lotteries Corporation đòi hỏi những người làm chủ các địa điểm có máy đánh bài điện tử tại Manitoba phải lấy lớp học này.

Nội Dung Của Chương Trình

Mục đích của lớp học này nhằm giúp các tham dự viên:

  • hiểu những quan niệm chính về máy đánh bài điện tử – sách khổ nhỏ Player Information
  • hiểu những điểm chính về vấn đề cờ bạc có trách nhiệm qua các máy đánh bài điện tử.
  • xóa bỏ những niềm tin sai lầm thông thường về việc cờ bạc bằng nhừng thông tin chính xác.
  • hiểu phạm vi của việc cờ bạc, từ việc đánh bạc cho vui đến sự dính dáng nguy hại của việc cờ bạc.
  • nhận được tại chỗ những hành vi biểu lộ người chơi có thể đang gặp khó khăn với việc cờ bạc.
  • xét lại và thực tập những cách thức có thể giúp đỡ người chơi đang gặp khó khăn ngay tại chỗ.

Học phí

Không có

Đăng ký hoặc muốn biết thêm tin tức:

Ở Winnipeg, gọi số 204-944-6368
Ở Brandon, gọi số 204-729-3838
Ở Thompson, gọi số 204-677-7300
Ở Dauphin, gọi số 204-622-2021

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ hai, 31 tháng ba, 2008)

Trở Lại Phần Trên