Đường Dây Trợ Giúp Cho Vấn Đề Cờ Bạc (Gambling Helpline) AFM

Đường dây này có sẵn 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần với dịch vụ thông dịch trên 150 ngôn ngữ và thổ ngữ khác nhau. Đường dây cung ứng thông tin và những dịch vụ liên quan miễn phí và kín đáo.

1-800-463-1554 (miễn phí trong tỉnh Manitoba)

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ tư, 26 tháng ba, 2008) (Last updated ……)

Trở Lại Phần Trên