Các Phương Pháp Trong Việc Cờ Bạc: Thử Tìm Hiểu Về Tính Ngẫu Nhiên

Bản tính tự nhiên của con người là quan sát và để ý đến những gì đã xảy ra rồi điều chỉnh lại những hành động của mình cho phù hợp với những khuôn mẫu đó. Thí dụ, nếu ta thấy đám mây đen, chúng ta sẽ mang theo dù vì những kinh nghiệm trong quá khứ cho ta biết rằng trời có lẽ sẽ đổ mưa.

Trên bề mặt, khuôn mẫu xem ra cũng có thể xảy ra trong việc cờ bạc (thí dụ như viên bi của môn rulê có thể lăn vào các màu: đỏ, đỏ, đen, đỏ, đỏ, đen) nhưng sự khác biệt ở đây là chúng xảy ra một cách ngẫu nhiên và không giúp gì cho việc tiên đoán những kết quả sẽ xảy ra kế tiếp (Coi phần Tính Độc Lập Của Các Sự Kiện). Biết bao kẻ đánh bạc đã thử tìm ra những mô hình, khuôn mẫu và tạo lên những phương pháp đánh bạc có vẻ sẽ mang đến cho họ một lợi thế. Đừng bị lừa: không có một khuôn mẫu nào có thể giúp bạn vượt qua cái lợi thế của nhà cái và ăn tiền của nó được.

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ sáu, 9 tháng năm , 2008)

Trở Lại Phần Trên