Việc Nghiện Cờ Bạc

Raât nhieău ngöôøi ñaùnh bác coù theơ laøm chụ ñöôïc thôøi giôø vaø tieăn bác hó boû ra. Ñoâi vôùi hó, vieôc ñaùnh bác chư laø moôt hình thöùc tieđu khieơn khođng gađy nguy hái gì. Hó coù theơ quyeât ñònh boû ra moôt soâ tieăn naøo ñoù cho vieôc côø bác cuõng gioâng nhö soâ tieăn hó boû ra cho caùc sinh hoát giại trí nhö ñi coi phim, xem theơ thao, nghe nhác hoaịc trạ tieăn hóc cho caùc lôùp buoơi toâi.

Coù nhöõøng ngöôøi khaùc lái gaịp vaân ñeă kieăm cheậ vieôc côø bác cụa hó vaø ñieău ñoù gađy ra nhöõng vaân nán cho cuoôc soâng cụa hó. Hó coù theơ khođng nhaôn thöùc ra ñöôïc raỉng hó ñaõ nghieôn côø bác vaø ñang boû ra quaù nhieău thôøi giôø vaø tieăn bác cho vieôc baøi bác maõi ñeân khi nhöõng vaân ñeă naøy trôû neđn quaù lôùn khođng theơ coi thöôøng ñöôïc. Nhöõng vaân ñeă naøy coù theơ ạnh höôûng ñeân caù nhađn ngöôøi ñaùnh bác vaø ạnh höôûng ñeân cạ gia ñình.

Döôùi ñađy laø nhöõng daâu hieôu cạnh caùo cụa vaân nán côø bác. Coù daâu hieôu naøo öùng dúng cho bán khođng? Neâu bán thaây mình naỉm trong baât cöù tröôøng hôïp naøo, coù leõ bán cuõng neđn nghó ñeân vieôc tìm söï giuùp ñôõ.

10 Dấu Hiệu Báo Trước Của Việc Nghiện Cờ Bạc

  1. Phí nhiều tiền và thời giờ cho việc cờ bạc hơn là bạn có thể bỏ ra được hoặc đã dự tính.
  2. Mượn tiền để đánh bạc.
  3. Đánh bạc với số tiền dành cho những chi tiêu cần thiết như thực phẩm, tiền mướn nhà ….
  4. Bỏ bê những trách nhiệm quan trọng như việc làm, việc học hành hoặc gia đình để đánh bạc.
  5. Nói dối hoặc che đậy việc đánh bạc thái quá.
  6. Theo đuổi số tiền thua lỗ để cố gỡ lại.
  7. Cãi nhau với bạn bè hoặc gia đình nhất về vấn đề tiền bạc.
  8. Không trả những món tiền thiếu hoặc nợ do việc cờ bạc.
  9. Cảm thấy hối hận về hành vi cờ bạc của mình.

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ ba, 27 tháng năm, 2008)

Trở Lại Phần Trên