Nhöõng Lôøi Khuyeân Ñaùnh Baïc Coù Traùch Nhieäm

Haàu heát moïi ngöôøi ai cuõng chôi –caùch naøy hoaëc caùch khaùc- moät vaøi moân côø baïc trong cuoäc ñôøi hoï. Vaø haàu heát nhöõng ngöôøi ñaùnh baïc coù theå laøm vieäc naøy vaø khoâng lo laéng gì caû; nhöng moät soá ngöôøi coù vaán naïn vôùi vieäc côø baïc cuûa hoï.

May maén thay coù nhöõng phöông caùch maø ngöôøi ñaùnh baïc coù theå duøng ñeå giuùp hoï chôi côø baïc nhöng khoâng trôû neân nghieän côø baïc. Neáu baïn laø ngöôøi ñaùnh baïc, haõy coi laïi nhöõng lôøi khuyeân sau ñaây; chuùng seõ giuùp baïn hieåu roõ hôn veà phöông caùch maø baïn vaãn coù theå vöøa thöôûng thöùc ñöôïc vieäc ñaùnh baïc nhöng laïi khoâng ñaët baûn thaân baïn vaøo tình traïng nguy hieåm cuûa vieäc nghieän côø baïc.

  • Coù moät quan ñieåm ñuùng –ñaùnh baïc ñeå mua vui vaø giaûi trí chöù khoâng phaûi laø caùch kieám tieàn.
  • AÁn ñònh giôùi haïn veà tieàn baïc vaø thôøi giôø khaû naêng baïn cho pheùp tieâu xaøi trong vieäc côø baïc. (Khoâng ñöôïc laáy tieàn daønh cho chi phí caên baûn ñôøi soáng trong nhö cho thöùc aên, tieàn nhaø ….) Ñieàu quan troïng laø khoâng ñöôïc thay ñoåi caùi giôùi haïn naøy trong khi ñang chôi.
  • Khoâng mang theû ruùt tieàn ngaân haøng hoaëc theû tín duïng theo khi ñi ñaùnh baïc. Ñeå ôû nhaø baát cöù soá tieàn dö naøo.
  • Khi baïn heát tieàn, khoâng möôïn tieàn cuûa ngöôøi nhaø, baïn beø hoaëc nhöõng ngöôøi khaùc ñeå baïn coù theå tieáp tuïc ñaùnh baïc.
  • Chæ mang theo soá tieàn maø baïn coù theå duøng cho moân giaûi trí naøy vaø hoaïch ñònh moät phöông aùn roõ raøng veà vieäc baïn phaûi laøm gì neáu baïn xaøi heát tieàn sôùm hôn nhö döï ñònh.
  • Bieát soá tieàn baïn seõ phaûi traû haèng giôø ñeå chôi nhöõng moân baïn thích. Coù luùc baïn thaéng nhöng cuõng coù luùc baïn thua vaø vì vaäy ñieàu quan troïng laø phaûi bieát caùi giaù trung bình phaûi traû cho moãi tieáng ñoàng hoà. Ñeå tính caùi giaù baïn phaûi traû, thöû duøng Baûng Tính Toån Thaát Taøi Chaùnh Trung Bình Cho Vieäc Ñaùnh Baïc.
  • Hieåu caùi nguy hieåm vaø caùi lôïi cuûa vieäc côø baïc –nhaän thöùc ñöôïc nguyeân do cuûa vieäc ñaùnh baïc cuûa baïn. Traùch nhieäm quaân baèng nhöõng caùi nguy haïi vaø caùi lôïi naøy laø cuûa chính baïn.
  • Haõy nhôù raèng trong khi vieäc côø baïc coù theå mang ñeán moät nieàm vui, noù khoâng phaûi laø caùch ñeå giaûi quyeát nhöõng khoù khaên trong cuoäc soáng.
  • Quaân baèng vieäc côø baïc vôùi nhöõng sinh hoaït nhaøn roãi khaùc. Vieäc ñaùnh baïc khoâng neân trôû thaønh moät sinh hoaït duy nhaát cuûa baïn trong nhöõng giôø raûnh roãi.

Neáu baïn thöôøng xuyeân ñaùnh baøi, vieäc ñeå yù soá tieàn baïn ñaõ duøng cho vieäc côø baïc naøy laø moät ñieàu ñuùng vaø neân laøm. In ra Tôø Theo Doõi Thoaùng Qua Moãi Thaùng (One Month At-A-Glance Log Sheet) –noù seõ giuùp baïn giöõ moät bieân baûn thöïc teá veà nhöõng toán keùm cho vieäc côø baïc cuûa baïn. Nhôù vieát xuoáng soá tieàn baïn ñaõ aán ñònh (soá tieàn baïn döï tính boû ra cho vieäc chôi côø baïc trong ngaøy hoâm ñoù) leân doøng ñaàu. Vaøo cuoái ngaøy, baïn coù theå so saùnh soá tieàn ñoù vôùi soá tieàn baïn ñaõ thöïc söï boû ra sau khi chôi.

Haõy luoân ghi nhôù trong loøng laø, cho duø coù nhöõng lôøi khuyeân ñaùnh baïc coù traùch nhieäm ôû treân, ñoái vôùi moät soá ngöôøi, baát cöù vieäc côø baïc naøo cuõng coù theå gaây neân söï nguy haïi cho hoï. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi naøy, haønh ñoäng an toaøn duy nhaát maø hoï coù theå thgöïc hieän laø khoâng dính daùng gì ñeán vieäc côø baïc caû.

Ñöôïc caäp nhaät hoaù laàn sau cuøng (vaøo ngaøy thöù hai, 31 thaùng ba, 2008)

Trôû Laïi Phaàn Treân