OÂng Phaûi Giuùp Toâi: Moät Caâu Chuyeän Veà Söï Ngöôïc Ñaõi Moät Ngöôøi Lôùn Tuoåi

Toâi gaàn caïn tieàn vaø nhöõng mieáng theû duøng ñaùnh baøi xì dzaùch cuõng maát ñi leï. Toâi phaûi ñi tìm boá toâi ñeå kieám theâm ít tieàn chôi tieáp. Toâi bieát oâng chæ ôû choã naøo ñoù trong khu maùy keùo.

Neáu moïi chuyeän cöù nhö theá naøy thì chaéc laø toâi cuõng phaûi hoûi boá toâi traû tieàn nhaø thaùng naøy vaø tieàn aên cho hai tuaàn tôùi. Roài laïi coøn tieàn xaêng nöõa. Boá toâi phaûi cho toâi neáu toâi ñe doïa raèng toâi seõ maát vieäc neáu toâi khoâng coù xe ñi laøm. Vaø neáu toâi maát vieäc, boá toâi bieát laø toâi khoâng theå traû tieàn nhaø. Boá toâi khoâng khi naøo muoán toâi vaø ñöùa con trai toâi bò ñuoåi ra khoûi chung cö vaø soáng ngoaøi ñöôøng.

Ñoâi luùc, boá toâi töø choái khoâng chòu giuùp toâi nhöng toâi cöù lì hôn. Coù laàn toâi phaûi tuùm vai boá toâi, laéc maïnh ñeán khi oâng ñöa tieàn. Toâi bieát toâi khoâng neân laøm nhö vaäy vì beänh tim cuûa oâng nhöng toâi caàn tieàn ñeå traû hoaù ñôn tieàn ñieän ñaõ heát haïn. Hôn nöõa, toâi giuùp boá toâi vôùi nhöõng coâng vieäc ngoaøi vöôøn maø khoâng laáy tieàn; nhö vaäy boá toâi coù cho tieàn toâi cuõng laø ñieàu ñuùng thoâi.

Toâi thaáy raèng toâi ñaùnh baïc raát gioûi; nhö vaäy neáu toâi cöù tieáp tuïc chôi, toâi seõ thaéng lôùn vaø coù tieàn traû laïi cho boá toâi, hoaëc ngöng ñaùnh baïc moät thôøi gian – toâi seõ traû taát caû caùc moùn nôï, gôûi con trai ôû nhaø boá toâi vaø höôûng thuï.

Ngöôøi con trai trong chuyeän naøy ñang ngöôïc ñaõi boá mình veà maët taøi chaùnh, tinh thaàn vaø theå xaùc chöa keå vieäc anh ñang coù vaán ñeà vôùi vieäc côø baïc. Anh khoâng traû noåi caùc moùn nôï, gaëp khoù khaên nuoâi con vaø laàm töôûng raèng côø baïc seõ giaûi quyeát ñöôïc nhöõng vaán naïn taøi chaùnh cuûa mình. Anh mong ñôïi boá anh seõ giuùp anh vì boá anh cuõng ñaùnh baïc. Anh thaáy vieäc côø baïc laø chuyeän bình thöôøng duø noù coù nhöõng haäu quaû ñaùng haïi. Moät trong nhöõng khoù khaên cuûa vaán naïn côø baïc laø ngöôøi ta khoâng nhaän thaáy ñöôïc hoaëc laøm vieäc vôùi nhöõng ”vaán naïn thaät” cho ñeán khi nhieàu tai hoïa ñaõ mang ñeán cho cuoäc ñôøi cuûa hoï.

Ñöôïc caäp nhaät hoaù laàn sau cuøng (vaøo ngaøy thöù tö, 28 thaùng naêm, 2008)

Trôû Laïi Phaàn Treân