Cađu Chuyeôn Cụa Anh Yeđn

Anh Yeđn rôøi queđ nhaø hôn 10 naím veă tröôùc ñeơ tìm moôt cuoôc soâng toât hôn tái Canada. Anh baĩt ñaău baỉng cođng vieôc cụa moôt ngöôøi thôï bình thöôøng nhöng töø töø kieâm ñöôïc moôt vieôc laøm toât hôn maø anh thích. Sau vaøi naím laøm lúng vaât vạ, anh nghó ñaõ ñeân luùc oơn ñònh ñôøi soâng roăi anh laôp gia ñình vaø mua moôt caín nhaø. Ñoâi vôùi nhöõng bán beø cuõ cụa anh tái queđ nhaø, anh Yeđn ñang soâng moôt giaâc mô lyù töôûng cụa Baĩc Myõ.

Nhöng giaâc mô cụa anh ñaõ trôû thaønh moôt côn aùc moông. Caín nhaø cụa anh coù theơ bò tòch thu vaø vôï anh ñaõ boû anh mang theo ñöùa con. Anh nôï naăn ngaôp tôùi ñaău vaø duøng quaù giôùi hán caùc thẹ tín dúng.

“Laøm sao chuyeôn naøy coù theơ xạy ra ñöôïc?” anh töï hoûi. “Tođi khođng phại laø ngöôøi nghieăn côø bác. Tođi chư chôi cho vui maø thođi.”

Mói chuyeôn baĩt ñaău baỉng moôt chuyeân du lòch ñeân Las Vegas. Chuyeân ñi ñöôïc quạng caùo thaôt rẹ vaø khi anh Yeđn ñóc thaây tređn baùo, anh chúp laây cô hoôi lieăn. Anh ñaõ töøng ao öôùc muoân bieât veă Las Vegas nhö theâ naøo. “ Heât xạy” anh noùi. “Tođi nghó raỉng tođi bò lođi cuoân lieăn bôûi caùi vẹ saĩc sạo, söï kích ñoông vaø caùi sinh khí ôû caùc soøng baøi.”

Tái haău heât nhöõng quoâc gia AÙ Ñođng, nhöõng boô mođn côø bác ñaõ coù töø lađu vaø chuùng ñöôïc hoan hư chaâp nhaôn khi chôi giöõa bán beø vaø gia ñình hoaịc cho nhöøng múc ñích giao teâ xaõ hoôi. “Baø con cụa tođi chôi Mahjong trong caùc buoơi tieôc sinh nhaôt vaø túi tođi luođn luođn chôi baøi laù vaøo dòp ñaău naím – noù khođng bao giôø laø moôt vaân ñeă cạ.” Anh Yeđn noùi.

Trong tröôøng hôïp cụa anh Yeđn, vieôc côø bác trôû thaønh moôt vaân ñeă sau khi anh quay veă töø Las Vegas vaø baĩt ñaău ñeân nhöõng soøng baøi gaăn nhaø thöôøng xuyeđn. Anh baĩt ñaău chôi caùc loái maùy keùo, ñeân mođn xì dzaùch vaø roăi nhöõng mođn côø bác ngoăi baøn khaùc. Luùc ñaău anh thaĩng moôt caùch lieđn tieâp. “Sau ñoù, tođi töï nghó raỉng tái sao tođi lái baôn tađm ñeân cođng vieôc laøm aín ? Tođi ñaùnh bác gioûi vaø tođi cạm thaây thaôt thuù vò khi tođi coù maịt ôû soøng baøi.”

Anh Yeđn caøng ngaøy caøng boû nhieău thôøi giôø cho vieôc ñaùnh bác, ñođi khi ñeân cạ 10 tieâng tái caùc soøng baøi. Ñoâi vôùi anh, soøng baøi mang ñeân cho anh moôt hình thöùc giại trí quen thuoôc vaø moôt cô hoôi kieâm thaôt nhieău tieăn moôt caùch mau choùng. Anh cuõng cạm thaây mình thuoôc veă nôi choân ñoù: nhöõng nhađn vieđn laøm vieôc raât laø thađn maôt vaø nhöõøng ngöôøi ñaùnh bác khaùc bieât maịt anh.

Khođng nhöõng anh Yeđn boû theđm nhieău thôøi giôø ñeơ ñaùnh bác maø thođi, anh coøn ñaùnh vôùi nhöõng soâ tieăn lôùn hôn nöõa – nhö haỉng traím ñoăng cho moêi tay baøi xì dzaùch. Nhöng roăi anh baĩt ñaău thua vaø anh cạm thaây raỉng anh caăn phại chôi nhieău hôn nöõa ñeơ thaĩng lái soâ tieăn anh ñaõ maât. Vieôc ñaùnh bác cụa anh trôû thaønh moôt caùi voøng luaơn quaơn – khi anh thaĩng, anh muoân thaĩng theđm nhöng khi anh thua, anh muoân gôõ lái nhöõng gì anh ñaõ maât. Baât keơ thaĩng hay thua, anh khođng theơ ngöøng ñaùnh bác ñöôïc. Khi anh ñaõ heât sách tieăn, anh duøng ngađn khoạn tín dúng (credit lines) tröôùc roăi ñeẫn caùc thẹ tín dúng (credit cards). Bađy giôø anh gaăn bò phaù sạn vaø saĩp bò maât nhaø.

Vôùi vẹ giaôn döõ, böïc boôi vaø thaât bái, anh Yeđn cay ñaĩng ñoơ loêi cho soâ xui veă nhöõng vaân nán maø anh ñang phại ñöông ñaău.

Vieôc côø bác ñöôïc hôïp thöùc hoùa ñaõ khieân noù trôû thaønh moôt hình thöùc giại trí phoơ thođng cho raât nhieău ngöôøi trong xaõ hoôi ngaøy nay. Tuy nhieđn, soâ ngöôøi thaôt söï hieơu ñöôïc vieôc côø bác tieân haønh ra sao, nhöõng vaân ñeă lieđn quan ñeân côø bác vaø nhöõng taùc ñoôđng mánh meõ cụa vieôc côø bác quaù möùc vaên chư laø moôt thieơu soâ.

Ñöôïc caôp nhaôt hoaù laăn sau cuøng (vaøo ngaøy thöù hai, 21 thaùng tö, 2008)

Trôû Lái Phaăn Tređn