Hindi Na Ito Nakalilibang: Ang Kuwento Ng Isang May Gulang Na, Tungkol Sa Problemang Pagsusugal

Hindi Na Ito Nakalilibang: Ang Kuwento Ng Isang May Gulang Na, Tungkol Sa Problemang Pagsusugal

Heto ako, 69 na taong gulang, nakaupo sa harap ng isang slot machine, at apat na oras nang naglalaro. Hindi na ako nalilibang. Kasusubo ko pa nga lamang ng isa pang $20 sa makina sa pagbabaka-sakaling mabawi ko ang natalo kong pera para may maipambayad ako sa mga bills sa buwang ito.

Nitong nakaraang taon ,  pagkatanggap na pagkatanggap ko ng pension  buwan-buwan ay naglalabas na ako agad ng pera kaya mabilis na nawala sa account ko sa bangko ang napakalaking halaga. Mga credit cards ang ginagamit ko ngayon  para may magastos ako. Maysakit ang pakiramdam ko at naghihirap ang loob ko bukod sa hiyang-hiya at alalang-alala kung paano ako makakaahon sa pagkakautang. Sa oras na ito ay wala akong lakas na humanap ng trabaho para malabasan ko ang situasyong ito.

Nang magkaatake ako sa puso at kinailangang maghinay-hinay at magpahinga ay nagretiro ako sa trabaho. Wala akong ideya kung ano ang gagawin ko sa sarili. Ang volunteer work o pagsali sa isang senior center ay hindi para sa akin. Nauwi ako sa pagsusugal dahil noong mga lumipas na taon ay ginawa ko iyon paminsan-minsan at nagustuhan ko naman. Ang nangyari, talagang nagustuhan ko ito. Ang dali- Nakakapunta ako rito kung kailan ko gusto at nagtatagal ako hanggang gusto ko, nakikipagkuwentuhan  sa mga kakila ko at paminsan-minsan ay nananalo ng pera. Nguni’t ngayon ay bihira akong manalo.

Inililihim ko ang mga problema ko sa pera at ang mahahabang oras ng paglalaro ko rito sa anak kong babae dahil ayaw ko siyang magalit sa akin, o lalong mabigat, kung maging disappointed siya sa akin. Nagsisinungaling ako sa kaniya kung saan ako naroon at kung ano ang ginagawa ko, kahit mula’t sapul ay lagi kong ipinagmamalaki na ako ay isang matapat na tao.

Dapat ay may paraan para makatigil ng paggawa nito nang paulit-ulit.

Ang may gulang nang lalaki sa kuwentong ito ay nagkaroon na ng problema sa pagsusugal. Ang inilarawan niyang situasyon niya ay nagbibigay ng maraming mga palatandaan na may problema, kasama na ng:  pagsusugal para mabawi ang perang natalo; paglilihim sa isang malapit na miembro ng pamilya; kawalan ng kakayahang magbayad ng mga utang na gamit ang buwanang natatanggap na pera o monthly income; pagnanais na tumigil na ng pagsusugal, at pagsisisi tungkol sa pagsusugal niya.

Bagama’t alam niya na may problema siya, maaaring magtagal  bago siya kumilos o gumawa ng hakbang para malutas ang mga problema niya.