Mga Personal Na Kuwento

Mga Personal Na Kuwento

Narito ang ilang personal na mga kuwento tungkol sa mga taong nagsusugal at tungkol sa mga taong apektado ng pagsusugal ng ibang tao. Sa katapusan ng bawa’t kuwento, makikita mo ang pagsusuri o assessment ng isang eksperto tungkol sa situasyon ng tauhan sa kuwento. Kung kapareho ng karanasan mo ang isinasalaysay sa alinman sa mga kuwento, baka gusto mong humingi ng tulong sa pamamagitan ng mga helping resources(mga mahihingan ng tulong) na nakalista sa site na ito. O, kumuha ng mga dagdag pang impormasyon mula sa iyong mga lokal na mga programa at serbisyong may kinalaman sa pagsusugal.

Ang Pagkalulong Ko sa Sugal

Ito ang kuwento ni Jack, isang padre de pamilya na unti-unting nagumon sa sobrang pagsusugal. Ngayon ay baon siya sa utang at hindi alam kung paano makakaahon sa kaniyang napasukang gusot.

Ang Kuwento ni Mr. Y

Si Mr. Y ay isang imigrante na lumikas sa Canada upang mapabuti ang buhay niya nguni’t dahil sa sugal ay napaiba ng direksiyon ang buhay niya.

Ang Mga Alalahanin ng Isang Asawa

Si Lynne ay nababahala sa pagsusugal ng asawa niya at ang nagiging epekto nito sa pamumuhay nilang mag-anak, gayon din sa pansariling lagay ng kaniyang pag-iisip.

Hindi Na Ito Nakakalibang: Ang Kuwento ng Isang May Gulang Na, Na may Problema sa Pagsusugal

Ang isang may gulang nang 69 ang edad ay nagsimulang magsugal upang magpalipas ng oras nguni’t ngayon ay nakakaranas ng maraming problema dahil dito.

Ano’ng Nangyayari ? Ang Kuwento ng Isang May Gulang Nang Anak

Isang anak na babae ang lubhang nag-aalala sa pagsusugal ng may edad nang ama. Ito ay nakakaapekto sa buhay niya sa maraming paraan.

Kailangang Tulungan Ninyo Ako: Isang Kuwento Tungkol sa Pang-aabuso ng May Edad

Ang isang lalaki ay may mga problema sa pera dahilan sa sobrang pagsusugal at ang inaasahang magbayad ng mga bayarin o bills ay ang ama niya at hindi siya tatanggap ng “Hindi” bilang kasagutan.