Iba Pang mga Pantulong na Resources

Iba Pang mga Pantulong na Resources

ImageCommunity Financial Counselling Services:Ito ay isang ahensiyang hindi kumikita ng pera (non-profit) na nagbibigay ng counselling o mga payong pinansiyal. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa (204) 989-1900 o sa 1-888-573-2383 pag sa labas ng Winnipeg.

Gamblers Anonymous ( GA) :
Ang GA ay isang grupong tumutulong sa sarili, ( self-help) na sinusunod ang 12- hakbang na programa sa pagsuporta sa mga taong gusto nang huminto sa pagsusugal. Para sa karagdagang impormasyon sa mga miting ng GA, mga oras at lokasyon sa Winnipeg, kumontak sa (204) 582-4823. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga miting ng GA sa iba pang lugar sa Manitoba, tumawag sa Gambling Helpline sa 1-800-463-1554.
Gam- Anon:
Ang Gam- Anon ay isang grupong tumutulong sa sarili , na nagbibigay ng suporta para sa mga miembro ng pamilya o malalapit na mga kaibigan ng mga may problema sa pagsusugal. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga miting ng Gam-Anon, tumawag sa Gambling Helpline sa 1-800-463-1554.

Manitoba Gaming Control Commission ( MGCC):
Ang MGCC ay isang independenteng komisyon na nagtatakda ng mga regulasyon at kontrol sa mga activity sa sugal sa Manitoba. Ito ay may layuning ang activity sa sugal ay pinalalakad nang walang daya, nang may integrity at para sa kapakanan ng madla. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa (204) 954-9400 sa Winnipeg o 1-800-265-0363 toll free sa Manitoba.