Lieân Heä

Cám ơn các bạn đã để ý đến những trang web GetGamblingFacts.ca. Nếu bạn có những thắc mắc gì về thông tin trong trang này hay bất cứ những khía cạnh nào khác của vấn đề cờ bạc, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng những cách sau đây:

Điện thư: wpggambling@afm.mb.ca

Điện thoại: (204) 944-6368
Fax: (204) 774-8091

Website: www.afm.mb.ca

Địa chỉ:
Problem Gambling Services
Addictions Foundation of Manitoba
1031 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba, Canada
R3G 0R8

Để có những thông tin liền, hoặc được giới thiệu đến, những dịch vụ hướng dẫn chuyên nghiệp về việc cờ bạc có sẵn ở Manitoba, xin gọi số điện thoại miễn phí của Đường Dây Trợ Giúp Về Việc Cờ Bạc số 1-800-463-1554. (Có dịch vụ thông dịch trên điện thoại cho 150 ngôn ngữ và thổ ngữ khác nhau nếu người gọi cần.)

Bạn cũng có thể liên lạc với webmaster. webmaster@afm.mb.ca

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ ba, 27 tháng năm, 2008)