Các Bàn Thua

intro
Giới Thiệu
0:58
randomness
Tính Ngẫu Nhiên
2:09
non-wins
Các Bàn Thua
1:58
myths
Các Niềm Tin Hoang Đường Phổ Thông
2:15