Kết Nối Tới Những Trang Web Có Tài Liệu Về Việc Cờ Bạc và Việc Nghiện Cờ Bạc

Canada

Manitoba
www.afm.mb.ca (Đường Dây Trợ Giúp Cho Vấn Đề Cờ Bạc, miễn phí cho khắp tỉnh bang, cung ứng thông tin, trợ giúp và dịch vụ giới thiệu. Những dịch vụ thông dịch trên 150 ngôn ngữ và thổ ngữ có sẵn trên Đường Dây Trợ Giúp Cho Vấn Đề Cờ Bạc.)

British Columbia
www.bcresponsiblegambling.ca
www.richmondaddictions.ca (cung ứng hướng dẫn về vấn đề cờ bạc, uống rượu và hút sách bằng tiếng Hoa và những ngôn ngữ khác)

Alberta
www.aadac.com (Có Đường Dây Trợ Giúp Cho Vấn Đề Cờ Bạc miễn phí 24 trên 24 cho khắp tỉnh bang, thông tin về việc cờ bạc, hỗ trợ và dịch vụ giới thiệu qua điện thoại)

Saskatchewan
www.health.gov.sk.ca/problem-gambling (Có Đường Dây Trợ Giúp Cho Vấn Đề Cờ Bạc miễn phí cho khắp tỉnh bang, thông tin về việc cờ bạc, hỗ trợ và dịch vụ giới thiệu qua điện thoại)

Ontario
www.problemgambling.ca (Có Đường Dây Trợ Giúp Cho Vấn Đề Cờ Bạc miễn phí cho khắp tỉnh bang. Cũng có những tài liệu dành cho những người đánh bạc chuyên nghiệp đã được dịch ra nhữøng ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Pháp, Campuchia, Hoa, Dari, Hy Lạp, Hindi, Hàn Quốc, Macedonian, Pashto, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Punjabi, Nga, Somali, Tây Ban Nha, Tagalog, Tamil, Ukranian, Urdu và tiếng Việt)

www.gamb-ling.com (Có những thông tin về việc cờ bạc bằng các thứ tiếng Hindi, Bồ Đào Nha, Anh, Farsi, Pháp, Ý, Nga, Somali, Tây Ban Nha và tiếng Urdu.)

Quebec
www.jeu-aidereference.qc.ca (Cung ứng đường dây điện thoại 24 trên 24 cho khắp tỉnh bang, thông tin và dịch vụ giới thiệu về vấn nạn cờ bạc.)

Newfoundland and Labrador
www.health.gov.nl.ca (Cung ứng thông tin về những dịch vụ bài trừ nghiện ngập tại địa phương.)

Nova Scotia
www.gov.ns.ca/hpp/gambling/index.asp (Có đường dây trợ giúp cho vấn đề cờ bạc cũng như thông tin về việc cờ bạc và vấn nạn cờ bạc.)

Prince Edward Island
www.gov.pe.ca (Cung ứng thông tin về những dịch vụ vấn nạn cờ bạc tại địa phương.)

United States
www.ncpgambling.org (Hội Đồng Quốc Gia Về Vấn Nạn Cờ Bạc – National Council on Problem Gambling, có hệ thống đường dây trợ giúp cho vấn đề cờ bạc cho cả nước.)

Những Tổ Chức Tự Giúp
www.gamblersanonymous.org/ (Gamblers Anonymous – có danh bạ quốc tế trên mạng về các buổi họp ở những quốc gia khác nhau.)

www.gam-anon.org/ (GamAnon –có danh bạ những buổi họp ở Mỹ và Canada.)

Kết Nối Tới Những Trang Web Đa Ngôn, Y Tế và Những Tài Liệu Liên Quan Đến Việc Nghiện Ngập

www.mhcs.health.nsw.gov.au/mhcs/languages.html (Có nhiều chủ đề liên quan đến sức khoẻ bằng 60 ngôn ngữ khác nhau.)

Cơ quan Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) cung cấp sách khổ nhỏ “What Is Substance Abuse Treatment? A Booklet for Families”
(SAMHSA tài liệu bằng tiếng Anh)
(SAMHSA tài liệu bằng tiếng Hoa)
(SAMHSA tài liệu bằng tiếng Hàn Quốc)
(SAMHSA tài liệu bằng tiếng Việt)
Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ năm, 3 tháng tư, 2008) (Last updated ……)

Trở Lại Phần Trên