Các Nguồn Trợ Giúp

Tại tỉnh bang Manitoba, nếu bạn có những thắc mắc gì về việc cờ bạc, cần sự giúp đỡ để làm chủ vấn nạn cờ bạc của bạn hay chỉ muốn biết thêm về việc cờ bạc và những vấn đề liên quan tới nó, bạn sẽ có hằng loạt những chương trình và dịch vụï- miễn phí và kín đáo – cung cấp bởi Cơ Quan Bài Trừ Nghiện Ngập Manitoba (Addictions Foundation of Manitoba).

Đường Giây Trợ Giúp Cho Vấn Đề Cờ Bạc (AFM Gambling Helpline)
Dịch Vụ Hướng Dẫn (Counselling Services)
Các Nguồn Trợ Giúp Địa Phương Khác (Other Helpful Local Resources)

Tải Xuống (Download) và Kết Nối

Tài Liệu Giáo Dục Để Tải Xuống (Educational Materials for Download)
Kết Nối Tới Những Trang Web Có Tài Liệu Về Việc Cờ Bạc và Việc Nghiện Cờ Bạc (Links to Sites with Resources on Gambling/Problem Gambling)
Kết Nối Tới Những Trang Web Đa Ngôn, Y Tế và Những Tài Liệu Liên Quan Đến Việc Nghiện Ngập

Được cập nhật hoá lần sau cùng (vào ngày thứ sáu, 9 tháng năm, 2008) (Last updated ……)

Trở Lại Phần Trên