Mga Kurso At Workshops

Ang mga sumusunod na sessions ay ibinibigay nang libre o walang bayad. I-click ang deskripsiyon ng bawa’t isa para sa karagdagang impormasyon. Kailangang magparehistro para sa lahat ng mga kurso at workshops isang linggo bago simulan ang kurso.

Para sa pagpaparehistro o impormasyon tungkol sa iba pang mga programa at serbisyo sa AFM, mangyaring kontakin ang inyong lokal na AFM office ( Tingnan sa ibaba)

Winnipeg (204) 944-6368
Brandon (204) 729-3838
Thompson (204) 677-7300
afm.mb.ca

Para sa mga Patron o Tagatangkilik ng Casino

Balik-Pasok sa Casino Workshop

Layunin ng Workshop

Ang workshop na ito ay nagbibigay ng mga kaalamang impormasyon sa mga taong sumali sa dalawang-taong  ” sariling kusang di-pagpasok” ( self-exclusion) sa dalawang casino sa Winnipeg. Ang kursong ito ay itinakda ng Manitoba Lotteries Corporation na kunin ng mga may nais na  magbalik-pasok pag tapos na ang  kanilang panahon ng kusang di-pagpasok sa casino.
Para Kangino Ito
Para sa mga taong boluntaryong sumali sa ” sariling kusang di- pagpasok sa casino ” na gusto nang magbalik-casino.

Ano ang Workshop na Ito

Ang mga layunin ng training na ito ay para tulungan ang mga nagpapartisipa na:

  • maunawaan kung ano talaga ang nangyayari pag nagsusugal o how gambling works, kasama na ang mga konsepto ng house advantage o lamang ng bangka, walang katiyakang mga resulta ng laro  o randomness at  ang patuloy na pagtigil at pag-uumpisa muli na magsugal o intermittent reinforcement.
  • maunawaan ang pagkakaiba ng mga gawi ng pagsusugal na mababa o malaki ang peligrong maging problemang pagsusugal.
  • matukoy ang mga pamahiin at mga maling paniniwala na pinag-uumpisahan ng problemang pagsusugal.
  • balik-aralan ang mga nakaraan at kasalukuyang mga motibasyon, intensiyon at desisyon tungkol sa pagsusugal at sariling kusang di-pagpasok sa casino.
  • luminang o gumawa ng personal na plano ng gagawin.
  • alamin ang mga resources sa Manitoba na tumutulong sa mga problemang manunugal.

Tuition o Bayad

Wala

Para Magparehistro

Mangyaring kontakin ang AFM Gambling Services sa Winnipeg sa 1-800-463-1554 sa pagitan ng 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon Lunes hanggang Biyernes ( Maliban kung holidays ).

Bumalik sa Tuktok